top of page

IP mediační centrum Praha bilancuje úspěšný rok 2021
Posláním našeho ústavu je provozování společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a alternativního řešení sporů (ADR) v této oblasti, jakož i vzdělávací, publikační a výzkumná činnost s tím související. IP mediační centrum Praha zajišťuje také vysoce kvalitní proškolení a vede seznam kvalifikovaných IP mediátorů, připravených vést náročné spory v oblasti duševního vlastnictví, zejména v oblasti průmyslových práv. Ústav je schopen ve spolupráci s Českou advokátní komorou, Komorou patentových zástupců, ÚPV, WIPO, EUIPO a dalšími odborníky na mediace připravit kvalifikované IP mediátory pro tuto oblast. IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav (Ústav) se od svého založení dne 30. 11. 2020 úspěšně v roce 2021 etabloval ve všech oblastech své hlavní činnosti. Mezi základní čtyři pilíře jeho činnosti patří:


A. Poznatky o ochraně IP

Ústav úspěšně zprostředkovával malým a středním podnikům, jakož i vysokým školám, univerzitám, výzkumným a vývojovým organizacím, odborné veřejnosti z řad vynálezců a dalším zájemcům poznatky o ochraně duševního vlastnictví, know-how a obchodního tajemství, jakož i nekalé soutěže, a způsobech alternativního řešení sporů (ADR), zejména formou mediací. Spolupracoval přitom s malými a středními podniky, vysokými školami a dalšími organizacemi, které se na činnosti Ústavu podílejí.


B. Znalostní podpora

Ústav se systematicky zaměřoval na získávání informací a podpory od WIPO, EUIPO, ÚPV v oblasti ochrany duševního vlastnictví a mediací. Ústav přitom úzce spolupracoval také s Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) při vyhledávání možností, jak využívání ADR metod začlenit do procesů týkajících se ochrany duševního (a zejména průmyslového) vlastnictví, a to jak v řízeních před ÚPV, tak v řízeních následných. ÚPV přitom podporoval zřizování externích ADR služeb na národní úrovni, zvyšování povědomí o službách ADR mezi uživateli systému ochrany duševního vlastnictví a posiloval aktivní spolupráci s dalšími partnery na mezinárodní, regionální a národní úrovni.


C. Přednášková a publikační činnost

Ústav zajišťoval a zprostředkovával přednáškovou činnost v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví, Evropským úřadem pro duševní vlastnictví, Světovou organizací duševního vlastnictví a dalšími organizacemi. Pokud jde o publikační činnost, Ústav publikoval celou řadu popularizačních článků, zejména na stránkách Prosperity, jako svého hlavního mediálního partnera a v dalších médiích. Zájemcům o informace Ústav pravidelně předával informace také ze svých webových stránek a specializovaných informačních portálů, se kterými spolupracuje, jako jsou www.vedavyzkum.cz a www.iprosperita.cz a www.iprosperita.cz.


D. Služby mediátorům

Ústav zprostředkovával zájemcům o činnost mediátora odborné znalosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a školil je pro oblast duševního vlastnictví ve spolupráci zejména s WIPO, EPO, EUIPO a ÚPV. Ústav začal organizačně a technicky podporovat provádění mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví prostřednictvím proškolených mediátorů podle pravidel (ADR) IP mediačního centra Praha, a to vytvořením seznamu IP mediátorů a expertů a zveřejněním tohoto seznamu na webových stránkách Ústavu. Za tímto účelem Ústav ve spolupráci s Českou advokátní komorou a Komorou patentových zástupců České republiky proškolil první skupinu čtyřiceti advokátů-mediátorů a patentových zástupců.


Ve spolupráci s Českou asociací franchisingu proběhl také úspěšný dvoudenní kurz franchisingu pro mediátory. Kurzu se účastnili advokáti-mediátoři, patentoví zástupci a zástupci franchisingových konceptů. Byla navázána úzká spolupráce se správní radou České asociace franchisingu, která podporuje prosadit mediace do standardní nabídky pro své členy. Ústav prostřednictvím specializovaného Kurzu mediace pro patentové zástupce aktuálně připravuje tyto IP specialisty k zápisu do seznamu IP mediátorů vedeného Ústavem a ke zkouškám zapsaných mediátorů podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a.


Plány na rok 2022

Dlouhodobým cílem Ústavu je podporovat ochranu duševního vlastnictví mezi malými a středními podniky, na univerzitách, vysokých školách a ve veřejných výzkumných organizacích, a to ve fázi výzkumu, vývoje a inovací, jakož i při transferu poznatků a technologií do aplikační sféry, a cíleně podporovat řešení sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví formou ADR metod, zejména formou mediací. Rozhodující úlohu v tomto procesu má spolupráce Ústavu s ÚPV, WIPO, EUIPO, AMSP a dalšími organizacemi a odborníky v oblasti duševního vlastnictví a mediací. Ústav chce být lídrem tohoto procesu a udávat mu za podpory těchto organizací na území ČR tempo. Ústav hodlá soustřeďovat odborníky na nejvyšší možné úrovni kvalifikace pro oblast ochrany duševního vlastnictví a mediace v této oblasti.


Ústav usiluje o to, aby jeho jednání bylo vždy společensky užitečné, odpovědné a etické. Ústav za tím účelem vytváří skvělý a kompetentní tým spolupracovníků, IP mediátorů a síť podporovatelů ze strany státních i nestátní institucí, České advokátní komory, Komory patentových zástupců a dalších organizací. Ústav aktivně bude i nadále zprostředkovávat odborné veřejnosti poznatky o ochraně duševního vlastnictví, know-how a obchodního tajemství, jakož i nekalé soutěže, poznatky o alternativním řešení sporů (ADR), zejména formou mediací. Bude provádět i výzkumnou činnost ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými organizacemi v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví.


Ústav bude i nadále systematicky shromažďovat znalostní podporu zejména od Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), Evropské patentové organizace (EPO), Úřadu pro duševní vlastnictví Evropské unie (EUIPO) a Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV). Bude také zajišťovat přednáškovou a publikační činnost v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví a zprostředkovávat mediátorům a dalším zájemcům odborné znalosti a školení v oblasti ochrany duševního vlastnictví.


Ústav bude dále rozvíjet na svých webových stránkách www.ipmediace.cz specializovaný portál, který již nyní umožňuje stranám sporu vyhledat vhodného IP mediátora uvedeného na seznamu Ústavu a požádat jej o provedení IP mediace. Ústav organizačně a technicky zabezpečuje provoz tohoto portálu a aktivně vyhledává příležitosti pro IP mediátory k uzavření smlouvy o provedení mediace.


Ústav se bude v roce 2022 aktivně podílet na akcích pořádaných EUIPO a WIPO k proškolení IP mediátorů a prosazování mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Ústav se bude ve spolupráci s ÚPV také podílet na legislativním procesu podporujícím zavedení mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví v rámci České republiky. Ve spolupráci s Komorou patentových zástupců České republiky, Českou advokátní komorou a dalšími profesními, zájmovými a neziskovými organizacemi bude Ústav i nadále prosazovat provádění IP mediací ve sporech s prvkem duševního vlastnictví tak, aby se tento alternativní způsob řešení sporů (ADR) v oblasti ochrany duševního vlastnictví stal běžným a vyhledávaným způsobem řešení konfliktů mezi stranami.V Praze dne 31. 12. 2021

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page