PRAVIDLA MEDIAČNÍHO JEDNÁNÍ


Úvodem si připomeňme, že v první fázi mediace se IP mediátor stranám nejprve představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. V rámci této fáze se IP mediátor také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou strany při mediaci dodržovat. Cílem této první fáze je vytvořit pocit vzájemné důvěry, nastolit pozitivní ovzduší pro mediaci a dohodnout základní pracovní a společenská pravidla, za kterých bude IP mediace probíhat. Proto je důležitou součástí této první fáze také projednání pravidel mediačního jednání.


Základním pravidlem mediace je dohoda o tom, jak se strany budou vzájemně oslovovat. Je totiž vhodné, aby se IP mediátor přizpůsobil stranám, např. v oslovování křestními jmény nebo příjmením. Vždy však stranám vyká bez ohledu na to, jak postupují strany, zda si tykají či vykají. Protože mediace je neformální proces, kterého se strany zúčastňují dobrovolně, není žádoucí, aby IP mediátor používal své tituly nebo funkce, protože to by znamenalo vytvořit určitou nerovnováhu či odstup v rámci mediačního jednání. Cílem je naopak vytvořit pocit vzájemné důvěry, pozitivního ovzduší a rovnosti účastníků mediace.


Mezi další základní pravidla je stanovení způsobu, jakým budou strany mezi sebou komunikovat. Jedná se o to, že každá se stran musí mít v rámci mediačního jednání svůj prostor se vyjádřit, vyslovit svůj názor, sdělit svá očekávání a zkušenosti. Druhá strana musí tento prostor druhé strany respektovat a nepřerušovat ho a neskákat do řeči. Po dobu projevu jedné ze stran si proto druhá strana může činit pouze poznámky a IP mediátor ji ujistí o tom, že bude mít stejně jako druhá strana dostatek prostoru se vyjádřit. Za tím účelem slouží shodné bloky a tužky, které IP mediátor na začátku první fáze připraví.


IP mediátor ujistí strany také o pravidlu, že veškeré jejich projevy v rámci mediace podléhají pravidlu důvěrnosti a mlčenlivosti. To znamená, že veškeré poznámky IP mediátora, zápisy na flipchartové tabuli apod. budou po skončení jednání zničeny. S tím souvisí i povinnost IP mediátora dodržovat mlčenlivost nejen po celou dobu mediace, ale také kdykoliv po jejím skončení. Podle pravidel ADR IP mediační centra Praha všechny osoby, které se účastní mediace (IP mediátoři, strany a jejich zástupci či poradci, experti, včetně všech dalších osob, které se účastní mediace, jakož i ředitel centra), zachovávají mlčenlivost o mediaci a nesmějí použít či zpřístupnit jiné osobě jakékoli informace či dokumenty získané během mediace, pokud se na tom strany a IP mediátor nedohodnou jinak. Tato povinnost platí i po ukončení mediace.


IP mediátor proto zajistí, aby každá osoba, která se mediace účastní, podepsala předem dohodu o mlčenlivosti. IP mediátor smí jednat a komunikovat se stranami odděleně, avšak žádné informace či dokumenty poskytnuté IP mediátorovi jednou ze stran jako důvěrné nesmějí být bez jejího souhlasu poskytnuty ostatním stranám sporu. Není povoleno pořizovat zvukový, zvukově obrazový, stenografický či jiný záznam mediačního jednání. Pokud se strany nedohodnou jinak, každá osoba účastnící se mediace má při jejím ukončení povinnost vrátit příslušné straně veškeré dokumenty, které předložila, včetně jejich kopií, a zničit všechny své poznámky z mediačních jednání.


Pokud se strany nedohodnou jinak, strany a IP mediátor také nepoužijí jako důkaz ani jiným způsobem před soudem, orgánem státní správy či v arbitrážním řízení názor či návrh strany na řešení sporu, přiznání učiněné stranou během mediace, návrh či názor IP mediátora, ani skutečnost, že strana projevila či neprojevila ochotu přijmout návrh druhé strany či IP mediátora na řešení sporu. Povinnosti mlčenlivosti mohou IP mediátora zprostit pouze všechny strany sporu. Povinnost mlčenlivosti mediátora se vztahuje obdobně též na osoby, které se s mediátorem podílejí na zajištění přípravy a průběhu mediace.