top of page
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

Místopředseda správní rady IP mediačního centra

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. působí v advokacii od roku 1999, členem České advokátní komory je od roku 2003. Rozsáhlou, více než dvacetiletou praxi v oboru duševního vlastnictví a souvisejících oblastech získal v rámci výkonu advokacie v přední české advokátní kanceláři, kde rovněž vedl tým duševního vlastnictví, jenž byl třikrát oceněn titulem Právnická firma roku v oblasti duševního vlastnictví. V roce 2016 pak sám získal ocenění Právník roku v oblasti duševního vlastnictví.

Je souběžně činný rovněž v akademické sféře, a to od roku 2006 jako odborný asistent Centra práva duševního vlastnictví Právnické fakulty univerzity Karlovy (dříve Ústav autorského práva, práv průmyslových a soutěžního práva, který vedl v letech 2016-2020). 

Absolvoval intenzivní studijní pobyty na Ústavu informačního práva při Univerzitě v Amsterdamu. Je rovněž rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Od roku 2007 na základě jmenování Ministerstvem kultury poskytuje služby mediátora v oblasti kolektivní správy autorských a souvisejících práv jakožto prostředník dle § 101 a násl. autorského zákona.

Tomáš Dobřichovský se také dlouhodobě věnuje rozsáhlé přednáškové a publikační činnosti, především v oblasti duševního vlastnictví a pracovního práva. Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací, z poslední doby například spoluautor aktuálního velkého komentáře k autorskému zákonu autorského kolektivu pod vedením paní JUDr. I. Holcové (HOLCOVÁ, I. a kol. Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů). Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019 (viz https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/autorsky-zakon-a-predpisy-souvisejici-vcetne- mezinarodnich-smluv-a-evropskych-predpisu-komentar.p4845.html), spoluautor pracovněprávní publikace Kocourek, J., Dobřichovský, T. Pracovní právo pro praxi. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2016, spoluautor vysokoškolské učebnice Srstka, J. a kol. Autorské právo a práva související, Praha: Leges, 2019 a dále je uspořadatelem a spoluautorem pravidelné ročenky Tomáš Dobřichovský a kol., Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových, Univerzita Karlova, Právnická fakulta.

bottom of page