top of page

IP mediační centrum Praha

Vize, cíle a poslání našeho ústavu

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, je právnická osoba ustavená podle § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Posláním ústavu je provozování společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví, s využitím jeho osobní a majetkové složky při podpoře ochrany duševního vlastnictví a alternativního řešení sporů (ADR) v této oblasti, zejména formou mediací, jakož i vzdělávací, publikační a výzkumnou činností s tím související.


Hlavní činností ústavu je:

  • zprostředkovávat malým a středním podnikům, jakož i vysokým školám, univerzitám, výzkumným a vývojovým organizacím, odborné veřejnosti z řad vynálezců a dalším zájemcům poznatky o ochraně duševního vlastnictví, know-how a obchodního tajemství, jakož i nekalé soutěže, a způsobech alternativního řešení sporů (ADR), zejména formou mediací;

  • zajišťovat přednáškovou a publikační činnost v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví, provádět výzkumnou činnost ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými organizacemi v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví;

  • shromažďovat znalostní podporu zejména od Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), Evropské patentové organizace (EPO), Úřadu pro duševní vlastnictví Evropské unie (EUIPO) a Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) v oblasti ochrany duševního vlastnictví a řešení sporů s tím souvisejících prostřednictvím mediací;

  • zprostředkovávat zájemcům o činnost mediátora odborné znalosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a školit je pro oblast duševního vlastnictví ve spolupráci zejména s WIPO, EPO, EUIPO a ÚPV a organizačně a technicky podporovat provádění mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví prostřednictvím proškolených mediátorů.


Dlouhodobým cílem je ústavu je podporovat ochranu duševního vlastnictví ve výzkumu a vývoji, zejména know-how a patentů s komerčním potenciálem, jakož i využívání patentových informací před formulací vědeckých, výzkumných a inovativních záměrů, podporovat promyšlené nastavení licenční politiky a řešení sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví formou ADR, zejména mediací, neboť to vše může významně pomoci České republice zařadit se mezi inovační lídry Evropy a stát se zemí technologické budoucnosti.


Vizí ústavu je podpora vývoje, výzkumu a inovací s aktivním zapojením ÚPV, WIPO, EUIPO, jakož i dalších organizací a odborníků s cílem zvýšit povědomí o ochraně duševního vlastnictví zejména mezi malými a středními podniky, v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a transferu poznatků a znalostí do aplikační sféry, včetně možností alternativního řešení sporů s tím souvisejících.

 

                                                                                                
V Praze dne 30.11.2020


JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.
zakladatel

bottom of page