top of page

Výhody mediace sporů z duševního vlastnictví u Arbitrážního a mediačního centra WIPO - 1. část

Aktualizováno: 18. 3. 2023


Některé společnosti v podnikatelské sféře a fyzické osoby v rámci svých interakcí kupříkladu v zaměstnání či v oblasti svobodných povolání při společném vývoji nových produktů či služeb, během partnerství při inovačním podnikání, při spolupráci ve výzkumu, společné tvůrčí činnosti nebo v jakékoli jiné sféře obnášející sdílení tvůrčích výsledků, společné investice do inovací či spoluvlastnictví zhodnocených nehmotných statků by mohly snadno nabýt dojmu, že v případě vzniku vzájemného sporu mají pouze dvě možnosti, buď se obrátit na soud, anebo rezignovat na prosazování svých práv. V prvním případě sporným stranám mnohdy zdlouhavé soudní procesy přinesou často více ztrát než zisků. Ačkoli firma, která si léta budovala dobrou pověst, může být ve sporu po právní stránce v silnější pozici, soudní proces jí nakonec může přinést nečekané újmy v podobě negativní publicity v médiích a na sociálních sítích, poškození dobrého jména, vyzrazení částí obchodního tajemství a právní nejistotu ohledně dříve nabytých práv k duševnímu vlastnictví. Dlouhý soudní proces může značně zpomalit do té doby dynamický rozvoj takové společnosti, např. může zkomplikovat získání nového investora, obchodního partnera či zakázky, zbrzdit fúzi či prodej společnosti, snížit odhad jmění společnosti a značně prodražit financování dalších investic. Proto i velké nadnárodní společnosti, aby se vyhnuly uvedeným rizikům, nezřídka využívají mediaci jako jednu z forem mimosoudního řešení sporů se svými obchodními partnery, zaměstnanci i konkurenty, což jim umožňuje ukončit spor smírně, tj. oboustrannou dohodou, a především diskrétně. Pro jednotlivce a pro malé a střední podniky, které bývají pod větším časovým tlakem kvůli vyšší konkurenci a které zpravidla disponují omezenými zdroji, pak mediace představuje významně rychlejší a levnější způsob vyřešení sporu.


V posledních letech se celosvětově zvyšuje zájem o mimosoudní řešení sporů (Alternative Dispute Resolution/ADR) z duševního vlastnictví (IP), kdy tento zájem zejména o on-line formy ADR ještě narostl v důsledku pandemie COVID-19. K nejrenomovanějším centrům nabízejícím různé formy ADR v oblasti duševního vlastnictví patří Arbitrážní a mediační centrum Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO ADR centrum), které bylo založeno již v roce 1994. Centrum po navázání spolupráce s šesti národními úřady a soudy v roce 2020 nyní spolupracuje v oblasti ADR s 50 subjekty ve 25 státech, jako je Jižní Korea, Čína, Španělsko, Polsko, Litva atd. s tím, že podporu politiky ADR poskytuje 13 těmto subjektům. Zájem o zprostředkování sporů u WIPO ADR centra vzrostl v roce 2021 o 45,5 %. Centrum zprostředkovává mediaci, rozhodčí řízení (Arbitration), zrychlené rozhodčí řízení (Expedited Arbitration), rozhodnutí odborníka (Expert Determination) a jejich kombinace. Jednou ze specializací centra je mimosoudní řešení sporů s mezinárodním prvkem, tj. sporů, kdy strany sporu pocházejí z různých zemí, resp. sporu, který by jinak musel řešit soud v zahraničí nebo soudy v několika státech. Pro tento účel WIPO ADR centrum disponuje přes 2000 mediátory a experty z celého světa specializovanými na duševní vlastnictví a technologie. Centrum zajišťuje také řešení velkého objemu sporů o internetová doménová jména.


Centrum umožňuje mimosoudní řešení obchodních sporů, sporů z duševního vlastnictví a tzv. technologických sporů, které se týkají těchto hlavních pěti oblastí: patenty, ochranné známky, právo informačních a komunikačních technologií (ICT), autorské právo (copyright) a obchodní spory. U patentů jde zejména o spory týkající se licencí, křížových licencí resp. tzv. patent pools, úhrad licenčních poplatků, vlastnictví patentů, patentů v technických normách, transferů technologií, výzkumu a vývoje, věd o živé přírodě a úřadů duševního vlastnictví. U ochranných známek jde hlavně o spory týkající se koexistence ochranných známek, porušování, licencí, námitek a zrušení. V případě práva ICT jde o spory týkající se mobilních aplikací, outsourcingu, integrace systémů, vývoje SW, licencí k SW a telekomunikací a spory o data B2B. V autorském právu jde o spory vztahující se k umění, kulturnímu dědictví, módě, vysílání, kolektivní správě autorských práv, zábavnímu průmyslu, filmu a médiím včetně porušování autorských práv, distribuci a formátům televizních pořadů a autorským právům k digitálním obsahům. V obchodních sporech jde o oblasti výhradní distribuce, franšíz, marketingu, veletrhů, designů, sportu, malých a středních podniků a energetiky.


Z hlediska sporů vycházejících ze smluvních vztahů se jedná zejména o spory z licenčních smluv v oblasti ochranných známek, patentů, autorských práv a software, dále z dohod o výzkumu a vývoji, dohod o transferech technologií, dohod o výhradním prodeji, franšízových smluv, dohod o IT, smluv o zpracování osobních údajů, dohod o vytvoření společného podniku (tzv. joint venture agreements), smluv o poskytování konzultačních služeb a dohod o marketingu v umění a kultuře. Samozřejmě řada sporů je řešena prostřednictvím metod ADR na základě již dříve uzavřených dohod či smluvních doložek o mimosoudním urovnání sporu před soudním řízením. V roce 2021 centrum zaznamenalo 163 mediačních a rozhodčích případů v různých oblastech duševního vlastnictví, což představuje meziroční nárůst o 44 %, kdy v roce 2020 bylo těchto případů 77. V roce 2021 pak bylo požádáno v centru a s centrem spolupracujících úřadech ve světě o mimosoudní řešení 263 případů. Od roku 2011 centrum administrovalo přes 850 případů, jejich hodnota se pohybuje mezi 20 tisíci a několika sty miliony amerických dolarů (USD).


Spory řešené ADR WIPO centrem ze 46 % zahrnovaly nadnárodní společnosti, ve 41 % případů šlo o malé a střední podniky včetně start-upů, tvůrců a inovátorů a ve 12 % byl stranou kolektivní správce autorských práv. V 68 % případů šlo o strany z různých států, které byly administrovány v různých jazycích včetně čínštiny, angličtiny, francouzštiny, korejštiny a španělštiny. Na 75 % případů mediací skončilo uzavřením dohody stran. V roce 2021 se řešené spory týkaly ze 41 % autorského práva, ze 37 % patentů a z 16 % ochranných známek. Hlavními oblastmi sporů byly digitální copyright, ICT, vědy o živé přírodě a patenty ve strojním inženýrství. Zvýšil se počet žádostí o mediaci v případě tzv. FRAND sporů, tj. sporů zahrnujících stranu, která je majitelem tzv. Standard-Essential Patent (SEP), tj. patentu, jehož využití je nezbytné k dodržení technické normy.


Narostl rovněž počet žádostí o mediaci mezinárodních sporů z duševního vlastnictví postoupených čínskými soudy a autorskoprávních sporů díky spolupráci s mexickým národním institutem pro ochranu copyrightu (INDAUTOR). V roce 2021 podali majitelé ochranných známek z více než 120 zemí rekordních 5128 případů v oblasti internetových doménových jmen v rámci Jednotné politiky řešení doménových sporů WIPO (UDRP), což je o 22 % více než před rokem. V případě sporů z internetových doménových jmen tak centrum od svého založení zprostředkovalo řešení v téměř 56 000 případech týkajících se více než 100 000 doménových jmen.


Generické domény nejvyššího řádu (generic Top Level Domain/gTLD) jsou internetové domény na nejvyšší úrovni hierarchie internetových domén, jde například o koncovky doménových jmen .com, .org apod. Mezi TLD patří národní domény nejvyššího řádu (country-code Top Level Domain/ccTLD), které sdružují domény jednoho státu, jako např. .cz pro Českou republiku, .de pro Německo apod. WIPO ADR centrum poskytuje služby mimosoudního řešení sporu o internetové doménové jméno v případě jeho nekalé registrace obsahující doménu jedné z výše uvedených dvou kategorií, tj. v případě gTLD obsahující jednu z následujících domén: e.g., .biz, .com, .info, .mobi, .name, .net, .org, nebo v případě ccTLD, obsahující některé domény států, mezi kterými ČR není, jelikož spory o internetová doménová jména obsahující národní doménu TLD České republiky .cz řeší Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR na základě Pravidel alternativního řešení sporů. Ta jsou součástí Pravidel registrace jmen domén v ccTLD .cz přijatých správcem národní domény nejvyššího řádu .cz – zájmovým sdružením CZ.NIC. Uvedený rozhodčí soud postupuje podle Řádu pro řešení sporů o domény cz.



V Praze dne 4. března 2023

Mgr. Evžen Martínek, Ph.D., IP mediátor

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav



31 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page