top of page

VYZKOUŠEJTE IP MEDIACI


Vyzkoušejte IP mediaci! Budete překvapeni, že i komplikované spory v oblasti autorských a průmyslových práv lze vyřešit dohodou. Podle světových statistik okolo 75% mediačních jednání skončí uzavření dohody. A to už stojí za to mediaci vyzkoušet.


Mediace probíhají za účasti stran konfliktu (sporu) a mediátora. S ohledem na skutečnost, že v oblasti duševního vlastnictví vznikají vysoce odborné spory vztahující se k patentům na vynálezy, zlepšovacím návrhům, k ochraně biotechnologických vynálezů, užitným vzorům, ochranným známkám, průmyslovým vzorům, k označení původu nebo zeměpisným označením, k know-how a obchodnímu tajemství, licencím, vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví a jejich ocenění, nekalé soutěži, nebo může jít spory vztahující se k právu autorskému a k právům souvisejícím s právem autorským, je vhodné, aby řešení takových sporů probíhalo za účasti mediátorů, kteří jsou specializováni na oblast duševního vlastnictví (IP), a kteří budou schopni kvalifikovaně podporovat komunikaci mezi osobami zúčastněnými na sporu tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich sporu uzavřením mediační dohody.


V případě IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav (dále jen „IPMC“) probíhá mediace na základě Pravidel ADR IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav, a to za účasti IP mediátora zapsaného na seznamu IP mediátorů, vedeném tímto IPMC. Pravidla ADR IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav stanovují postup, zásady a způsoby mediace vedené IP mediátory za účelem smírného mimosoudního řešení sporů ve věcech duševního vlastnictví, přičemž se tato pravidla netýkají toliko sporů vzniklých při výkonu kolektivní správy práv autorských a práv s ním souvisejících a spotřebitelských sporů. Tato pravidla jsou pro IP mediátory závazná. Aktuální Pravidla ADR IPMC a seznam IP mediátorů jsou dostupné na www.ipmediace.cz.


Pravidla ADR IPMC jsou nedílnou součástí Smlouvy o provedení mediace a od jejího uzavření jsou závazná pro strany sporu a IP mediátora či IP mediátory, kteří přijali mediaci sporu, v rozsahu výslovně dohodnutém ve smlouvě. O mediaci může strana sporu požádat na základě vlastního návrhu či společného návrhu stran, mediační doložky, tj. dřívějšího smluvního ujednání mezi stranami o řešení vzájemných sporů mediací, nebo na základě doporučení (či uložení povinnosti) soudu či orgánu státní správy. Promlčecí a prekluzivní lhůta u orgánu veřejné moci po dobu mediace mezi stranami sporu neběží v případě, že lze smlouvu považovat za dohodu o mimosoudním jednání ve smyslu § 647 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že si strany přejí využít minimálně dvouměsíční lhůty ke smírnému urovnání prostřednictvím mediace vedené v průběhu řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky, požádají společně o poskytnutí přiměřené lhůty Úřad průmyslového vlastnictví podle § 26b zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění.


Pokud strana žádá o mediaci nebo o ni žádají strany společně, zašle jedna ze stran návrh na provedení mediace IP mediátorovi, který je zvolen stranou či stranami společně z IP mediátorů uvedených na seznamu IPMC podle specializace IP mediátora. Žádost o provedení mediace zašle strana nebo strany společně na e-mailovou adresu IP mediátora uvedenou na seznamu, pokud možno s využitím formuláře na internetových stránkách IPMC, a uhradí na účet IP mediátora administrativní poplatek ve výši 1.000,- Kč, jehož zaplacením se pokládá žádost o první setkání s IP mediátorem za podanou.

Žádost o provedení mediace obsahuje označení stran, jejich adresu, telefon, e-mailovou adresu, popis povahy sporu, pokud možno odhad jeho hodnoty, jméno zvoleného IP mediátora, popřípadě dobu, po kterou má mediace probíhat, a jazyk, ve kterém se má vést. Pokud jedna ze stran nesouhlasí se zvoleným IP mediátorem a strany se nedohodnou na jiném IP mediátorovi uvedeném na seznamu, mohou požádat ředitele IPMC, aby jim byl IP mediátor přidělen a byla mu předána žádost o provedení mediace. Ředitel IPMC vyrozumí bez zbytečného odkladu strany o přiděleném IP mediátorovi.


Pokud IP mediátor mediaci sporu přijme, odešle stranám bezodkladně návrh prvního setkání s IP mediátorem, ve kterém uvede svoji adresu, telefon, e-mailovou adresu, formu doručování písemností, termín prvního společného setkání, místo mediace nebo komunikační prostředek, kterým se mediace povede, výši odměny IP mediátora za provedenou mediaci nebo způsob jejího určení, popřípadě ujednání o záloze, a ustanovení o mlčenlivosti. Pokud to povaha sporu vyžaduje, může IP mediátor navrhnout účast dalšího IP mediátora či experta.


IP mediátor zajistí, aby před zahájením mediace s ním strany uzavřely písemnou smlouvu o provedení mediace. Před jejím uzavřením je IP mediátor povinen poučit strany o svém postavení při mediaci, o účelu a zásadách mediace, o účincích smlouvy o provedení mediace a mediační dohody, o právu stran mediaci kdykoliv ukončit, o odměně IP mediátora a o nákladech mediace. Uzavřením smlouvy je mediace zahájena. IP mediátor je povinen strany výslovně poučit o tom, že zahájením mediace není dotčeno právo stran domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní či správní cestou a že za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany.


IP mediátor může po poradě se stranami ihned po podpisu smlouvy zahájit provádění mediace podle Pravidel, nebo stanoví další termín setkání s IP mediátorem tak, aby mediace mohla proběhnout bez zbytečného odkladu rychle a efektivně. Vyžádá-li si to IP mediátor, mohou mu strany před uzavření smlouvy o provedení mediace poskytnout dokumenty obsahující jejich vyjádření shrnující kontext sporu, popis předmětu sporu a zájmů strany v daném sporu, aktuální stav sporu a dále informace a dokumenty, nezbytné pro účely mediace, zejména pro objasnění sporných otázek, dále jména a adresy osob oprávněných zastupovat stranu včetně jmen a pozic osob, které se mediace zúčastní. IP mediátor může během mediace požádat stranu o poskytnutí dalších informací a dokumentů, které pokládá za užitečné. IP mediátor přijetí každého dokumentu straně potvrdí.


IP mediátoři, strany a jejich zástupci či poradci, experti, včetně všech dalších osob, které se účastní mediace, zachovávají mlčenlivost o mediaci a nesmějí použít či zpřístupnit jiné osobě jakékoli informace či dokumenty získané během mediace, pokud se na tom strany a IP mediátor nedohodnou jinak. Tato povinnost platí i po ukončení mediace. IP mediátor zajistí, aby každá osoba, která se mediace účastní, podepsala předem dohodu o mlčenlivosti. IP mediátor smí jednat a komunikovat se stranami odděleně. Žádné informace či dokumenty poskytnuté IP mediátorovi jednou ze stran jako důvěrné však nesmějí být bez jejího souhlasu poskytnuty ostatním stranám sporu. Není povoleno ani pořizovat zvukový, zvukově obrazový, stenografický či jiný záznam mediačního jednání.V Praze dne 29.01.2022

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

4 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page