top of page

Znalostní podpora

Podpora od WIPO, EUIPO, ÚPV v oblasti ochrany duševního vlastnictví a mediací

Spolupráce s WIPO

WIPO Center je neutrálním mezinárodním a neziskovým poskytovatelem řešení sporů se specializací na obchodní spory týkající se IP a technologií. Centrum WIPO aktivně pomáhá stranám předložit spory postupům WIPO ADR; pomáhá při výběru specializovaného mediátora, rozhodce (arbitrů) nebo odborníka z databáze WIPO Center či jinak a při stanovení poplatků neutrálního subjektu; spravuje komunikaci a finance případu.

Aby pomohlo časově a nákladově efektivní správě postupů podle svých pravidel, centrum WIPO bezplatně poskytuje zúčastněným stranám řadu možností správy případů online, včetně online dokladu a online nástrojů pro jednání a slyšení. Centrum WIPO rovněž zpřístupňuje kontrolní seznam WIPO pro online vedení mediačních a arbitrážních řízení.

• Resolving IP and Technology Disputes Through WIPO ADR
• About the WIPO Center
• IP ADR Advantages
• WIPO ADR Options
• WIPO Model ADR Clauses
• WIPO Online Case Administration Tools
• WIPO Checklist for the Online Conduct of Mediation and Arbitration Proceedings

V listopadu 2020 bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Světovou organizací duševního vlastnictví a Úřadem průmyslového vlastnictví v oblasti řešení sporů o duševní vlastnictví alternativními metodami.

Spolupráce s EUIPO

IP mediační centrum Praha systematicky shromažďuje znalostní podporu nejen od Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), ale i od Evropské patentové organizace (EPO), Úřadu pro duševní vlastnictví Evropské unie (EUIPO) a Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) v oblasti ochrany duševního vlastnictví a řešení sporů s tím souvisejících prostřednictvím mediací. Za tím účelem úzce spolupracuje se všemi těmito organizacemi a konzultuje s nimi možnosti a způsoby efektivního využití alternativního řešení sporů v oblasti práv k duševnímu vlastnictví.

Úřad pro duševní vlastnictví Evropské unie (EUIPO) poskytuje IP mediačnímu centru Praha znalostní podporu zejména v oblasti školení mediátorů a pomoci při tvorbě pravidel pro činnost ústavu a provádění mediací v oblasti IP v České republice.

Spolupráce s ÚPV

ÚPV aktivně vyhledává možnosti, jak využívání ADR metod začlenit do procesů týkajících se ochrany duševního (a zejména průmyslového) vlastnictví, a to jak v řízeních před ÚPV, tak v řízeních následných. Díky spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) má ÚPV možnost využít jejich znalostní podporu a poskytnout odbornou platformu pro specializované mediátory v České republice.

 

ÚPV podporuje zřizování ADR služeb na národní úrovni, zvyšování povědomí o službách ADR mezi uživateli systému ochrany duševního vlastnictví a posiluje spolupráci s dalšími partnery na mezinárodní, regionální a národní úrovni.

 

Cílem je napomoci v oblasti duševního vlastnictví urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k vytváření, uplatňování a hodnocení předmětů duševního vlastnictví, zejména ve věcech vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů, zlepšovacích návrhů, výrobních a provozních zkušeností (know-how), nekalé soutěže, ochranných známek, označení původu zboží, programů pro počítače a ostatních předmětů autorsko-právní ochrany a práv příbuzných.

bottom of page