top of page

Postup a Pravidla mediace WIPO


Předpokladem pro zahájení mediace u WIPO je dohoda mezi stranami o provedení mediace jejich sporu, která může mít formu buď mediační doložky ve smlouvě uzavřené před vznikem sporu, nebo jde o samostatnou „Dohodu o mediaci“ uzavřenou po vzniku sporu. On-line generátor mediačních doložek o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím centra WIPO umí automaticky vytvořit dle zadaných požadavků příslušné smluvní klauzule v několika jazycích, a to nejen pro mediaci, ale také pro další metody ADR a jejich kombinace: arbitráž; zrychlenou arbitráž; rozhodnutí odborníka; mediaci, v případě nedosažení urovnání následovanou [zrychlenou] arbitráží; mediaci v případě nedosažení urovnání sporu následovanou rozhodnutím odborníka; mediaci v případě nedosažení urovnání sporu následovanou soudním řízením; závazným rozhodnutím odborníka v případě, že ani jedna za stran do 30 dní od sdělení tohoto rozhodnutí věc nepostoupí ke [zrychlené] arbitráži ke konečnému rozhodnutí.


Dalšími méně častými možnostmi jsou předložení žádosti o mediaci sporu WIPO ADR centru a protistraně, nebo postoupení sporu k mediaci u WIPO ADR centra na doporučení soudu či po dohodě stran během soudního řízení. Obdobně se mohou strany dohodnout na postoupení sporu k mediaci u WIPO ADR centra během sporného řízení před úřadem průmyslového vlastnictví, např. v rámci řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky.


Proces mediace začíná tím, že jedna ze stran sporu podá žádost o mediaci k WIPO ADR centru, v níž stručně popíše podstatu sporu. Na jejím základě, pokud se na osobě mediátora strany nedohodly již dříve, centrum stranám zašle seznam nejméně tří kandidátů na mediátora s uvedením jejich kvalifikace. Strany odpoví centru, které kandidáty preferují. Pokud se jejich preference vzájemně nevylučují, centrum podle nich jmenuje mediátora, v opačném případě jej vybere samo. V případě, že kandidát mediaci sporu přijme, dohodne se se stranami na tom, jakou formou budou mediační jednání se stranami a jejich zástupci případně dalšími zúčastněnými osobami probíhat, tj. zda formou jednání za osobní účasti či prostřednictvím jakých komunikačních nástrojů, např. videokonferenčně, telefonicky apod. Dále po konzultacích se stranami mediátor stanoví, které písemné podklady potřebné k projednání sporu mají strany předložit a v jakém termínu. Před mediačními jednáním se každá osoba písemně zaváže k mlčenlivosti.


Během mediačních jednání používá mediátor metody, které považuje za vhodné. Může žádat o další informace potřebné k řešení sporu, nesmí však na strany vyvíjet jakýkoli nátlak. Pokud mediátor dospěje k závěru, že sporné otázky nelze vyřešit mediací, může stranám navrhnout vyřešení sporu rozhodnutím odborníka či arbitráží. Mediace skončí: a) podpisem dohody o urovnání sporu mezi stranami (mediační dohody); b) rozhodnutím mediátora, který dospěje k závěru, že pokračování v mediaci nepovede k vyřešení sporu; c) v jakékoli fázi mediace na základě prohlášení strany o tom, že v mediaci nebude pokračovat. Mediátor poté písemně oznámí centru a stranám datum ukončení mediace a její výsledek. Po ukončení mediace centrum stranám vyúčtuje zaplacené zálohy.
V Praze dne 10. června 2023

Mgr. Evžen Martínek, Ph.D.

IP mediátor

17 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page