top of page

Služby mediátorům

Zprostředkování odborných znalostí od WIPO, EUIPO a ÚPV v oblasti mediací

Spolupráce s mediátory

Ústav zprostředkovává zájemcům o činnost mediátora odborné znalosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a školí je pro oblast duševního vlastnictví ve spolupráci zejména s WIPO, EPO, EUIPO a ÚPV a organizačně a technicky podporuje provádění mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví prostřednictvím proškolených mediátorů.

Za tím účelem ústav spolupracuje s Českou advokátní komorou a Komorou patentových zástupců České republiky a dalšími subjekty. Školí zapsané mediátory i zájemce o tuto činnost.

 

Ústav vede seznam IP mediátorů a připravuje IP specialisty ke zkouškám zapsaných mediátorů podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci.

Zápis do seznamu IP mediátorů

Po splnění podmínek uvedených v Pravidel ADR IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav (Pravidlo 12) má každý zájemce možnost být zapsán na seznam IP mediátorů vedený IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav. 

Výhodou zápisu za seznam IP mediátorů je přístup k mediačním kauzám poptávaným u IP mediačního centra Praha , zapsaný ústav, ke školením v oblasti průmyslového vlastnictví organizovaným Úřadem průmyslového vlastnictví, Světovou organizací duševního vlastnictví, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav, jakož i přístup ke vzdělávání v oblasti mediací u výše uvedených subjektů.

Seznam IP mediátorů a IP expertů:

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M. advokát, IP mediátor, ředitel IPMC

Mgr. Tereza Hanajová, IP mediátor, zástupkyně ředitele IPMC

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., advokátka, IP mediátorka

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., advokát, IP mediátor

Mgr. Evžen Martínek, Ph.D., IP mediátor

Mgr. Jan Ježek, IP mediátor

JUDr. Ing. Veronika Vrábel Portešová, ACIArb, IP mediátor

Mgr. Žaneta Vítů, advokátka, IP mediátor

Ing. Michaela Švihlíková, patentová zástupkyně, IP mediátor

Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D., advokátka, IP mediátor

JUDr. Diana Lokajíčková, IP mediátor

Mgr. Veronika Otáhalová

Mgr. Daniel Rejman

RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D., franšízový poradce, IP expert, předseda IPMC

Doc. Ing. Karel Čada, prom.práv, Ph.D., patentový zástupce, IP expert

RNDr. Kateřina Hartvichová, patentová zástupkyně, IP expert

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., advokát, místopředseda správní rady IPMC

Eva Svobodová, členka správní rady IPMC

Základní dokumenty IP mediátora:

Rámcová smlouva o zprostředkování IP mediací

Pravidla ADR IP mediačního centra Praha

Etický kodex IP mediátora

Vzorová smlouva o provedení IP mediace

Pravidla pro užívání certifikační ochranné známky

Stanoviska:

STANOVISKO SEKCE ADR ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY K POVINNOSTI MLČENLIVOSTI ADVOKÁTA

Upozorňujeme advokáty – zapsané i nezapsané mediátory – na stanovisko sekce ADR ČAK ze dne 23. září 2021, které reaguje na množící se porušování povinnosti mlčenlivosti:

1.  Činnost zapsaného i nezapsaného mediátora je tzv. jinou činností advokáta ve smyslu § 56 odst. 2 zákona o advokacii.

2. Advokát – zapsaný i nezapsaný mediátor tedy musí dodržovat povinnost  mlčenlivosti,  oprávněné zájmy klientů v mediaci mají přednost před vlastními zájmy advokáta.

3. Dodržování povinnosti mlčenlivosti je dozorováno Komorou, advokáti – zapsaní i  nezapsaní  mediátoři spadají pod její kárnou pravomoc.

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., vedoucí sekce ADR ČAK, Bulletin advokacie č. 10/2021, str. 11

bottom of page